Specifické poruchy učení

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ - PORUCHY ŠKOLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Poruchy učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy. (Zelinková, 2009)

 

Mezi nejčastěji se vyskytující specifické poruchy učení patří dyslexie . Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Tyto děti mají potom problémy , např. při přijímacích testech na střední školy, kde se vyžaduje práce s textem.  Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech, se zde ale jedná o specifickou poruchu učení.

 

Mezi specifické poruchy učení patří:

 

  • Dyslexie - se projevuje ztíženou schopností osvojit si čtení.
  • Dysortografie se projevuje ztíženou schopností osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení.
  • Dysgrafie znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka, neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné a neuspořádané.
  • Dyskalkulie je specifická porucha počítání a práce s matematickými pojmy a symboly
  • Dysmúzie je porucha související s hudebními schopnostmi.
  • Dyspinxie je porucha charakteristická nízkou úrovní kresby.
  • Dyspraxie znamená špatnou obratnost
  •  

Náprava poruch školních dovedností je dlouhodobou záležitostí!

 

Podklady pro specifické poruchy učení vznikají již v předškolním věku!

 

Jako vhodnou prevenci, bych rodičům doporučovala předškolní přípravu předškoláků  na základní školu! Nejde jen o zbytečnost, jak si někteří lidé myslí. Právě v předškolním věku je nutné intenzivně se zaměřit na motoricko - senzorické a kognitivní oblasti a  dostatečně je rozvinout. Pokud se tak nestane, je velké riziko, že se u dítěte během školní docházky, mohou objevit specifické poruchy učení.

 

 Při první návštěvě se provede rozhovor s rodiči - zjistí se anamnéza, zdravotní stav, aktuální stav,dítěte, apod. Následuje rozhovor s dítětem . Poté se provede diagnostika. Na základě diagnostiky se se stanovuje specifická individuální péče, sestaví se plán reedukace, se kterým jsou podrobně seznámeni klienti - rodiče i dítě .

 

Na základě reedukačního plánu se sestavuje tzv.předpříprava, ve které se jsou zaznamenané postupy reedukace, metody reedukace,pomůcky, které se budou při reedukaci využívat ,apod. Péče o dítě či klienta s SPU je vždy individuální! Vždy postupuji, dle aktuálního stavu dítěte a klienta! Základním pravidlem je,  vycházet z toho, co dítě ovládá, postupovat dle tempa dítěte. Velmi podstatná a důležitá je spolupráce s rodinou i školským zařízením, kam dítě dochází!

Děti ani rodiče nemusí mít z návštěvy strach. Snažím se, o co nejcitlivější přístup.

 

Samozřejmostí je i zpráva z vyšetření, která se hradí zvlášť.

 

Pracovní sešity rodiče hradí zvlášť. Některá cvičení dostane dítě zdarma.

 

 

Cena za individuální lekci je 250 Kč